วิทยาศาสตร์โลกทั้งระบบ ช่วงชั้นที่ 3

สถานะ: in stock
รหัสสินค้า: 2201019
ประเภทสินค้า: หนังสือเรียน
กลุ่มสาระ: วิทยาศาสตร์
ช่วงชั้น: มัธยมต้น
ระดับชั้น: มัธยมศึกษาปีที่ 1 - 3

174.00 บาท

จำนวน:

หนังสือเล่มนี้เป็นแนวทางให้นักเรียนได้ เรียนรู้เกี่ยวกับสภาพแวดล้อมธรรมชาติ อย่างเป็นวิทยาศาสตร์ในท้องถิ่น ทั้งดิน นํ้า อากาศ สิ่งปกคลุมดิน และสิ่งมีชีวิต ที่น่าสนใจ โดยเน้นการสํารวจ การสังเกต การตั้งคําถามวิจัย การสืบค้นข้อมูล การ ตรวจวัด การวิเคราะห์ การอภิปราย และ สรุปผล เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่าง องค์ประกอบหลักของโลกและการ เปลี่ยนแปลง โดยเน้นกระบวนการ สืบเสาะหาความรู้อย่างเป็นระบบ

สินค้าที่เกี่ยวข้อง