หนังสือเรียนรู้เพิ่มเติมฯ คณิตศาสตร์ คณิตเสริมเพิ่มปัญญา ป.3

สถานะ: in stock
รหัสสินค้า: 1205025
ประเภทสินค้า: หนังสือเสริมสำหรับนักเรียน
กลุ่มสาระ: คณิตศาสตร์
ช่วงชั้น: ประถมศึกษา
ระดับชั้น: ประถมศึกษาปีที่ 3

145.00 บาท

จำนวน:

กิจกรรมเพื่อความเป็นเลิศทางคณิต- ศาสตร์ แบ่งเนื้อหาออกเป็น 8 หน่วย รวม 106 กิจกรรม ซึ่งมี 12 บท เช่น หน่วยที่ 1 จํานวนนับไม่เกิน 100,000 การบวกและ การลบ ซึ่งจะมีกิจกรรมสอดคล้องกับ เนื้อหาในหนังสือเรียน บทที่ 1 จํานวนนับ ไม่เกิน 100,000 บทที่ 2 การบวกและการ ลบจํานวนนับที่ผลลัพธ์และตัวตั้งไม่เกิน 100,000 และเพื่อให้ครูหรือผู้ปกครอง สามารถนํากิจกรรมที่อยู่ในหนังสือนี้ ไปใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ จึงได้จัดทํา คู่มือการใช้กิจกรรม ซึ่งจะมีทั้งส่วนที่เฉลย กิจกรรมและคําอธิบายเพิ่มเติม เพื่อ สามารถนําไปต่อยอดความรู้ให้กับนักเรียนได้มากยิ่งขึ้น

สินค้าที่เกี่ยวข้อง