แบบฝึกหัดรายวิชาพื้นฐาน คณิตศาสตร์ ป.1 เล่ม 1

สถานะ: out of stock
รหัสสินค้า: 6015
ประเภทสินค้า: แบบฝึกทักษะ/แบบบันทึก
กลุ่มสาระ: คณิตศาสตร์
ช่วงชั้น: ประถมศึกษา
ระดับชั้น: ประถมศึกษาปีที่ 1

82.00 บาท

จำนวน:

การใช้แบบฝึกหัดรายวิชาพื้นฐานคณิตศาสตร์เล่มนี้ จะใช้ควบคู่ไปกับหนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐานคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่1 เล่ม1 ของ สสวท. โดยในหนังสือเรียนจะมีสัญลักษณ์แนะนำให้ครูผู้สอนทราบว่า หลังจากที่สอนและจัดกิจกรรมเนื้อหานั้นๆ เรียบร้อยแล้ว จะต้องให้นักเรียนทำแบบฝึกหัดใด ในหนังสือแบบฝึกหัดเล่มนี้ เพื่อให้นักเรียนได้ฝึกทักษะต่างๆ ทางคณิตศาสตร์เพิ่มเติม ซึ่งจะทำให้นักเรียนมีความรู้ ความเข้าใจในเนื้อหาที่เรียนมากยิ่งขึ้น อันจะเป็นพื้นฐานในการเรียนรู้เนื้อหาคณิตศาสตร์เรื่องอื่นต่อไป

สินค้าที่เกี่ยวข้อง