หนังสือเรียนรายวิชาเพิ่มเติม ชีววิทยา ม.5 เล่ม 3

สถานะ: in stock
รหัสสินค้า: 6125
ประเภทสินค้า: หนังสือเรียน
กลุ่มสาระ: วิทยาศาสตร์
ช่วงชั้น: มัธยมปลาย
ระดับชั้น: มัธยมศึกษาปีที่ 5

86.00 บาท

จำนวน:

หนังสือเรียนรายวิชาเพิ่มเติม ชีววิทยา เล่ม ๓ ออกแบบการจัดการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับตามผลการเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐) สาระเพิ่มเติมชีววิทยา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕ ซึ่งเมื่อนำไปใช้จัดการเรียนการสอนจะทำให้ผู้เรียนเข้าใจเรื่องการสืบพันธุ์ของพืชดอก โครงสร้างและการเจริญเติบโตของพืชดอก การลำเลียงของพืช การสังเคราะห์ด้วยแสง การควบคุมการเจริญเติบโตและการตอบสนองของพืช รวมทั้งการใช้ประโยชน์จากพืชในด้านต่าง ๆ การดำเนินเนื้อหาจะใช้สถานการณ์หรือคำถามที่เชื่อมโยงกับชีวิตหรือสิ่งแวดล้อมรอบตัว เน้นการนำความรู้ไปใช้ในชีวิตประจำวันและการศึกษาต่อในด้านที่ใช้วิทยาศาสตร์เป็นฐาน มีกิจกรรมที่ช่วยกระตุ้นให้ผู้เรียนเกิดการคิดวิเคราะห์ แก้ปัญหา และการสืบเสาะหาความรู้ด้วยตนเองและเพิ่มพูนทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ รวมทั้งทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑ นอกจากนี้ผู้เรียนสามารถประเมินความรู้ของตนเองระหว่างเรียนจากคำถามที่สอดแทรกอยู่ระหว่างเนื้อหา กิจกรรม หรือแบบฝึกหัดท้ายบทเรียน รวมทั้งสามารถเรียนรู้เพิ่มเติมจากสื่อประกอบหนังสือเรียนที่สามารถเข้าถึงได้ผ่าน QR Code หรือ URL ที่ปรากฏในหนังสือเรียน

สินค้าที่เกี่ยวข้อง