หนังสือเรียนรายวิชาเพิ่มเติมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ฟิสิกส์ ม.4 เล่ม 1

สถานะ: in stock
รหัสสินค้า: 6028
ประเภทสินค้า: หนังสือเรียน
กลุ่มสาระ: วิทยาศาสตร์
ช่วงชั้น: มัธยมปลาย
ระดับชั้น: มัธยมศึกษาปีที่ 4

76.00 บาท

จำนวน:

หนังสือเรียนรายวิชาเพิ่มเติมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ฟิสิกส์ ชั้นมัธยมศึกษาปืที่ 4 เล่ม 1 มีเนื้อหาเกี่ยวกับธรรมชาติและพัฒนาการทางฟิสิกส์ การเคลื่อนที่แนวตรง แรงและกฎการเคลื่อนที่ โดยการวัด ทดลองและอธิบายความรู้ทางฟิสิกส์ซึ่งนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน และยังมีเนื้อหาพื้นฐานที่สำคัญในการศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาด้านวิทยาศาสตร์ในแขนงต่างๆ ซึ่งจะเน้นกระบวนคิดวิเคราะห์และการแก้ปัญหาที่สามารถเชื่อมโยงความรู้สู่ชีวิตจริง

สินค้าที่เกี่ยวข้อง