หนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เทคโนโลยี (การออกแบบและเทคโนโลยี) ม. 4

สถานะ: in stock
รหัสสินค้า: 6035
ประเภทสินค้า: หนังสือเรียน
กลุ่มสาระ: ออกแบบและเทคโนโลยี
ช่วงชั้น: มัธยมปลาย
ระดับชั้น: มัธยมศึกษาปีที่ 4

64.00 บาท

จำนวน:

หนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เทคโนโลยี (การออกแบบและเทคโนโลยี) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 มีเนื้อหาเกี่ยวกับระบบทางเทคโนโลยีที่ซับซ้อน การเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี ผลกระทบของเทคโนโลยี วัสดุ อุปกรณ์และเครื่องมือพื้นฐาน กลไก ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น และการแก้ปัญหาด้วยกระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรม ซึ่งเป็นพื้นฐานที่สำคัญต่อการนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน ผู้เรียนได้ทำกิจกรรมการเรียนรู้ การฝึกปฎิบัติ การตอบคำถามและตรวจสอบความเข้าใจ และสรุปสิ่งที่ได้เรียนรู้มา

สินค้าที่เกี่ยวข้อง