หนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐานคณิตศาสตร์ ม.2 เล่ม 2

สถานะ: in stock
รหัสสินค้า: 6139
ประเภทสินค้า: หนังสือเรียน
กลุ่มสาระ: คณิตศาสตร์
ช่วงชั้น: มัธยมต้น
ระดับชั้น: มัธยมศึกษาปีที่ 2

114.00 บาท

จำนวน:

เป็นหนังสือเรียนที่นำเสนอรูปแบบการจัดการเรียนรู้ที่หลากหลายตามบริบทที่เหมาะสมในแต่ละเนื้อหา เช่น การลงมือปฏิบัติ เพื่อสร้างข้อมูลและใช้ข้อมูลดังกล่าวสร้างข้อความคาดการณ์ จนเกิดเป็นข้อสรุป การใช้คำถามเพื่อกระตุ้นให้ผู้เรียนคิด วิเคราะห์ และแก้ปัญหาอย่างเป็นเหตุเป็นผล เพื่อให้ตอบสนองกับรูปแบบการเรียนรู้ที่แตกต่างกันของผู้เรียน มีการใช้สื่อการเรียนรู้ที่มีความทันสมัย เช่น ซอฟต์แวร์เรขาคณิตพลวัต (GSP) สื่อวัตถุดิจิทัลเสมือนจริง (AR:Augmented Reality) เกมอินเตอร์แอคทีฟ เพื่อกระตุ้นความสนใจของผู้เรียน ให้เปิดรับโอกาสในการเรียนรู้ ช่วยให้ผู้เรียนเห็นภาพและเชื่อมโยงความรู้ต่าง ๆ และเข้าถึงแก่นของวิชาคณิตศาสตร์ที่มีธรรมชาติเป็นนามธรรมได้ในที่สุด

สินค้าที่เกี่ยวข้อง