หนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐานคณิตศาสตร์ ม.4

สถานะ: in stock
รหัสสินค้า: 6038
ประเภทสินค้า: หนังสือเรียน
กลุ่มสาระ: คณิตศาสตร์
ช่วงชั้น: มัธยมปลาย
ระดับชั้น: มัธยมศึกษาปีที่ 4

55.00 บาท

จำนวน:

หนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐาน คณิตศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 มีเนื้อหาเกี่ยวกับเซต ตรรกศาสตร์เบื้องต้น หลักการนับเบื้องต้น และความน่าจะเป็น ซึ่งจะเป็นพื้นฐานที่สำคัญต่อการนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน ผู้เรียนยังจะได้ทำกิจกรรมการเรียนรู้ การฝึกปฏิบัติ การตอบคำถาม การตรวจสอบความเข้าใจและสรุปสิ่งที่ได้เรียนรู้ ตลอดจนมีกิจกรรมให้ผู้เรียนได้นำความรู้ไปประยุกต์ใช้แก้ปัญหาอีกด้วย

สินค้าที่เกี่ยวข้อง