หนังสือเรียนรายวิชาเพิ่มเติมคณิตศาสตร์ ม.4 เล่ม 1

สถานะ: in stock
รหัสสินค้า: 6039
ประเภทสินค้า: หนังสือเรียน
กลุ่มสาระ: คณิตศาสตร์
ช่วงชั้น: มัธยมปลาย
ระดับชั้น: มัธยมศึกษาปีที่ 4

76.00 บาท

จำนวน:

หนังสือเรียนรายวิชาเพิ่มเติม คณิตศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 เล่ม 1 มีเนื้อหาเกี่ยวกับ เซต (การดำเนินการระหว่างเซตและการแก้ปัญหาโดยใช้เซต) ตรรกศาสตร์ (ประพจน์ การเชื่อมประพจน์และการหาค่าความจริงของประพจน์) และจำนวนจริง (ระบบจำนวนจริง พหุนามและสมการพหุนามตัวแปรเดียว เศษส่วนของพหุนาม) โดยมีจุดประสงค์เพื่อให้ผู้เรียนพัฒนาทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์ โดยการแก้ไขปัญหา การสื่อสารและการสื่อความหมายทางคณิตศาสตร์ การเชื่อมโยง การให้เหตุผลและการคิดสร้างสรรค์ และยังเป็นพื้นฐานที่สำคัญในการศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์ในแขนงต่างๆ ต่อไป

สินค้าที่เกี่ยวข้อง