หนังสือเรียนรายวิชาเพิ่มเติมคณิตศาสตร์ ม.4 เล่ม 2

สถานะ: in stock
รหัสสินค้า: 6040
ประเภทสินค้า: หนังสือเรียน
กลุ่มสาระ: คณิตศาสตร์
ช่วงชั้น: มัธยมปลาย
ระดับชั้น: มัธยมศึกษาปีที่ 4

114.00 บาท

จำนวน:

หนังสือเรียนรายวิชาเพิ่มเติม คณิตศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 เล่ม 2 มีเนื้อหาเกี่ยวกับความสัมพันธ์และฟังก์ชัน ฟังก์ชันเอกซ์โพเนนเชียลและฟังก์ชันลอการิทึม เรขาคณิตวิเคราะห์ ซึ่งสามารถนำความรู้ไปใช้ในการแก้ปัญหาในชีวิตประจำวัน และยังเป็นพื้นฐานที่สำคัญในการศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ต่อไป

สินค้าที่เกี่ยวข้อง