เรียงโดย:
แสดง:
แบบฝึกหัดรายวิชาพื้นฐาน คณิตศาสตร์ ป.1 เล่ม 1

การใช้แบบฝึกหัดรายวิชาพื้นฐานคณิตศาสตร์เล่มนี้ จะใช้ควบคู่ไปกับหนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐานคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่1 เล่ม1 ของ สสวท. โดยในหนังสือเรียนจะมีสัญลักษณ์แนะนำให้ครูผู้สอนทราบว่า หลังจาก...

82.00 บาท

หนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐาน คณิตศาสตร์ ป.1 เล่ม 2

การจัดทำหนังสือเล่มนี้ มีการออกแบบเพื่อสะดวกต่อการนำไปใช้ของผู้สอน กำหนดให้แต่ละบท นำเสนอเนื้อหาโดยนำสถานการณ์ในชีวิตจริงเชื่อมโยงกับ เนื้อหาสาระที่จะเรียนรู้ เพื่อกระตุ้นความสนใจของผู้เรียน มีการเตร...

109.00 บาท

แบบฝึกหัดคิดเลขในใจ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

เป็นหนังสือที่นักเรียนสามารถนําไปใช้ในการฝึก ทักษะการคิดคํานวณและแก้ปัญหาในใจ หรือจับเวลา ในการคิด ครูผู้สอนสามารถนําแบบฝึกหัดเล่มนี้ ไปใช้ในการจัดการเรียนการสอน เพื่อฝึกให้นักเรียน มีทักษะเพิ่มขึ้น แ...

38.00 บาท

หนังสือเรียนรู้เพิ่มเติมฯ คณิตศาสตร์ คณิตเสริมเพิ่มปัญญา ป.1

กิจกรรมเพื่อความเป็นเลิศทางคณิต- ศาสตร์ แบ่งเนื้อหาออกเป็น 6 หน่วย รวม 101 กิจกรรม ซึ่งมี 14 บท เช่น หน่วยที่ 1 จํานวนนับ 1 ถึง 20 และ 0 ซึ่งจะมีกิจกรรมสอดคล้องกับเนื้อหาใน หนังสือเรียน บทที่ 1 จํานวน...

125.00 บาท

DVDคณิตคิดไม่ยาก ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

ใช้ประกอบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ คณิตศาสตร์ที่สอดคล้องกับสาระ มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดตรง ตามเรื่องต่างๆ ดังนี้ • จํานวนนับ 1 ถึง 5 และ 0 • จํานวนนับ 6 ถึง 9 • การบวก จํานวนสองจํานวนที่มีผลบวกไ...

190.00 บาท

แสดง 1 ถึง 7 จาก 7 (1 หน้า)