เรียงโดย:
แสดง:
การวัดผลประเมินผลวิทยาศาสตร์

"หนังสือประกอบการจัดทําแผนการจัดการเรียนรู้ในด้านวัดผล ประเมินผลเพื่อไปประยุกต์ใช้ได้ทุกระดับชั้น ประกอบด้วยแนวคิดของการวัดผลประเมินผลวิทยาศาสตร์ การทดสอบด้วยข้อสอบ การประเมินผลจากการปฏิบัติงาน และผล...

160.00 บาท

ครูวิทยาศาสตร์มืออาชีพแนวทางสู่การเรียนการสอนที่มีประสิทธิผล

เอกสารประกอบการศึกษาค้นคว้าที่จะช่วยสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดกระบวนการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับเนื้อหาตามมาตรฐานหลักสูตร(Pedagogical Content Knowledge : PCK) ประกอบด้วยสาระหลัก ๆ คือ การจัดกร...

312.00 บาท

แสดง 1 ถึง 2 จาก 2 (1 หน้า)