เรียงโดย:
แสดง:
เกมคณิตศาสตร์ เรียงรูป เรียงสี (จตุรัสกล)

เป็นกิจกรรมที่เน้นให้ผู้เล่นได้ฝึกฝนด้านการคิดอย่างมีเหตุผล อีกทั้งยังช่วยกระตุ้นและพัฒนาสมองให้คิดอย่างเป็นระบบ รู้จักการให้เหตุผลและตระหนักถึงความสมเหตุสมผลของคำตอบ

157.00 บาท

ปริศนาคณิตศาสตร์มหัศจรรย์ KEN-KEN

Ken-Ken เป็นเกมปริศนาทางคณิตศาสตร์ที่นักเรียนในหลายระดับชั้นหรือประชาชนทั่วไปสามารถเข้าใจวิธีการเล่นได้ง่าย ในขณะเดียวกันก็ได้รับทั้งความสนุกและความท้าทายในการคิด อีกทั้งยังเป็นการกระตุ้น และพัฒนาสมอง...

123.00 บาท

หุ่นสั่นสะเทือนเคลื่อนที่ได้

เรียนรู้เกี่ยวกับไฟฟ้า โดยมอเตอร์ จะเปลี่ยนพลังงานไฟฟ้าจากแบตเตอรี่ให้เป็นพลังงานกล โดยทำให้แกนของมอเตอร์ ซึ่งมีลูกเบี้ยวติดอยู่ที่ปลายหมุน การหมุนของลูกเบี้ยว ทำให้เกิดการสั่นสะเทือน และแรงสั่นสะเทื...

77.00 บาท

เกมลูกเต๋า

พัฒนาความรู้เชิงปริภูมิ (Spatial Sense) ในด้านต่างๆ เช่น การประสานสัมพันธ์ทางสายตา (Eye-Motor Coordination) การนึกภาพ (Visualization) และฝึกทักษะ/กระบวนการทางคณิตศาสตร์ (Skills/Processes) การแก้ปัญหา ...

74.00 บาท

กล้องตาเรือหรือกล้องเพอริสโคป

เรียนรู้เรื่องทางเดินของแสงและการสะท้อนของแสงจากการประดิษฐ์อุปกรณ์หรือเครื่องมือโดยใช้หลักการทางวิทยาศาสตร์

45.00 บาท

เกมดอกไม้แห่งสยาม

เกมฝึกทักษะการวางแผนการทำงาน การคิดอย่างเป็นระบบ การสังเกต และการนำเสนอรูปแบบ

127.00 บาท

แบบฝึกหัดรายวิชาพื้นฐาน คณิตศาสตร์ ป.4 เล่ม 2

การใช้แบบฝึกหัดรายวิชาพื้นฐานคณิตศาสตร์เล่มนี้ จะใช้ควบคู่ไปกับหนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐานคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่4 เล่ม2 ของ สสวท. โดยในหนังสือเรียนจะมีสัญลักษณ์แนะนำให้ครูผู้สอนทราบว่า หลังจาก...

46.00 บาท

แบบฝึกหัดรายวิชาพื้นฐาน คณิตศาสตร์ ป.1 เล่ม 1

การใช้แบบฝึกหัดรายวิชาพื้นฐานคณิตศาสตร์เล่มนี้ จะใช้ควบคู่ไปกับหนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐานคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่1 เล่ม1 ของ สสวท. โดยในหนังสือเรียนจะมีสัญลักษณ์แนะนำให้ครูผู้สอนทราบว่า หลังจาก...

82.00 บาท

หนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐาน คณิตศาสตร์ ป.1 เล่ม 2

การจัดทำหนังสือเล่มนี้ มีการออกแบบเพื่อสะดวกต่อการนำไปใช้ของผู้สอน กำหนดให้แต่ละบท นำเสนอเนื้อหาโดยนำสถานการณ์ในชีวิตจริงเชื่อมโยงกับ เนื้อหาสาระที่จะเรียนรู้ เพื่อกระตุ้นความสนใจของผู้เรียน มีการเตร...

109.00 บาท

หนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐาน วิทยาศาสตร์ ม.1 เล่ม 2

หนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 เล่ม 2 นี้ จัดเนื้อหาตามพัฒนาการของผู้เรียน ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้เกี่ยวกับพลังงานความร้อน และกระบวนการเปลี่ยนแปลงลมฟ้าอากาศ ซึ่งเป็นพื้นฐ...

88.00 บาท

หนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐาน วิทยาศาสตร์ ม.1 เล่ม 1

หนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 เล่ม 1 นี้ จัดเนื้อหาตามพัฒนาการของผู้เรียน ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้เกี่ยวกับการเรียนรู้แบบ นักวิทยาศาสตร์ สารบริสุทธิ์ หน่วยพื้นฐานของสิ่งมี...

91.00 บาท

แบบบันทึกกิจกรรมรายวิชาพื้นฐาน วิทยาศาสตร์ ป.1 เล่ม 2

แบบบันทึกกิจกรรมรายวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 เล่ม 2 นี้ จัดทำตามสาระและมาตรฐานการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื...

47.00 บาท

หนังสือไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์

หนังสือเรียนรู้ไฟฟ้าเบื้องต้น อิเล็กทรอนิกส์พื้นฐาน การทำงานของอุปกรณ์วงจรดิจิทัล และหุ่นยนต์อย่างง่าย

208.00 บาท

แสดง 1 ถึง 18 จาก 71 (4 หน้า)