เรียงโดย:
แสดง:
หนังสือเรียนรายวิชาเพิ่มเติม คณิตศาสตร์ ม.5 เล่ม 2

หนังสือเรียนชุดนี้ได้พัฒนาขึ้นภายใต้หลักการที่มุ่งเน้นให้นักเรียนสามารถสร้างองค์ความรู้ได้ด้วยตนเอง ทำให้เข้าใจเนื้อหาอย่างถ่องแท้ ไม่ใช่เพียงสรุปสูตรเพื่อให้ท่องจำ ซึ่งจะช่วยให้นักเรียนมีความรู้คณิตศ...

67.00 บาท

หนังสือเรียนรายวิชาเพิ่มเติม คณิตศาสตร์ ม.5 เล่ม 1

หนังสือเรียนชุดนี้ได้พัฒนาขึ้นภายใต้หลักการที่มุ่งเน้นให้นักเรียนสามารถสร้างองค์ความรู้ได้ด้วยตนเอง ทำให้เข้าใจเนื้อหาอย่างถ่องแท้ ไม่ใช่เพียงสรุปสูตรเพื่อให้ท่องจำ ซึ่งจะช่วยให้นักเรียนมีความรู้คณิตศ...

102.00 บาท

หนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐาน คณิตศาสตร์ ม.5

หนังสือเรียนชุดนี้ได้พัฒนาขึ้นภายใต้หลักการที่มุ่งเน้นให้นักเรียนสามารถสร้างองค์ความรู้ได้ด้วยตนเอง ทำให้เข้าใจเนื้อหาอย่างถ่องแท้ ไม่ใช่เพียงสรุปสูตรเพื่อให้ท่องจำ ซึ่งจะช่วยให้นักเรียนมีความรู้คณิตศ...

63.00 บาท

หนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐาน คณิตศาสตร์ ม.2 เล่ม 2

เป็นหนังสือเรียนที่นำเสนอรูปแบบการจัดการเรียนรู้ที่หลากหลายตามบริบทที่เหมาะสมในแต่ละเนื้อหา เช่น การลงมือปฏิบัติ เพื่อสร้างข้อมูลและใช้ข้อมูลดังกล่าวสร้างข้อความคาดการณ์ จนเกิดเป็นข้อสรุป การใช้คำถาม...

114.00 บาท

หนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐาน คณิตศาสตร์ ม.2 เล่ม 1

เป็นหนังสือเรียนที่นำเสนอรูปแบบการจัดการเรียนรู้ที่หลากหลายตามบริบทที่เหมาะสมในแต่ละเนื้อหา เช่น การลงมือปฏิบัติ เพื่อสร้างข้อมูลและใช้ข้อมูลดังกล่าวสร้างข้อความคาดการณ์ จนเกิดเป็นข้อสรุป การใช้คำถาม...

123.00 บาท

หนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี (การออกแบบและเทคโนโลยี) ม. 5

หนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์ (การออกแบบและเทคโนโลยี) ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย เรียนรู้เกี่ยวกับระบบทางเทคโนโลยีที่ซับซ้อน การเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี ผลกระทบของเทคโนโลยี วัสดุ อุปกรณ์และเครื่องม...

39.00 บาท

หนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี (วิทยาการคำนวณ) ม. 5

หนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์ (วิทยาการคำนวณ) ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย เรียนรู้เกี่ยวกับแนวคิดเชิงคำนวณ การแก้ปัญหาและขั้นตอนวิธี และการประยุกต์ใช้แนวคิดเชิงคำนวณในการพัฒนางานที่เป็นการบูรณาการก...

54.00 บาท

หนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี (การออกแบบและเทคโนโลยี) ม. 2

หนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์ (การออกแบบและเทคโนโลยี) ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น เรียนรู้เกี่ยวกับความหมายและประโยชน์ของเทคโนโลยี การเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี ระบบทางเทคโนโลยี วัสดุ อุปกรณ์และเครื่อง...

53.00 บาท

หนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี (วิทยาการคำนวณ) ม. 2

หนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์ (วิทยาการคำนวณ) ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น เรียนรู้เกี่ยวกับแนวคิดเชิงนามธรรม การแก้ปัญหา การด้วย Scratch ข้อมูลและการประมวลผล และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างปลอดภัย ซ...

69.00 บาท

หนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐานวิทยาศาตร์ วิทยาศาสตร์โลกดาราศาสตร์ ม.6

หนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์ วิทยาศาสตร์โลกและอวกาศ ออกแบบการจัดการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐) สาระที่ ๓ วิทยาศาสตร์โลกและอวกาศ ชั้นมัธยมศึกษ...

102.00 บาท

หนังสือเรียนรายวิชาเพิ่มเติม โลก ดาราศาสตร์และอวกาศ ม.5 เล่ม 4

หนังสือเรียนรายวิชาเพิ่มเติม โลก ดาราศาสตร์และอวกาศ เล่ม ๔ ออกแบบการจัดการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด (ฉบับปรับปรุง ๒๕๖๐) สาระที่ ๗ โลก ดาราศาสตร์และอวกาศ ระดับชั้นมัธยมศึกษาป...

45.00 บาท

หนังสือเรียนรายวิชาเพิ่มเติม โลก ดาราศาสตร์และอวกาศ ม.5 เล่ม 3

หนังสือเรียนรายวิชาเพิ่มเติม โลก ดาราศาสตร์และอวกาศ เล่ม ๓ ออกแบบการจัดการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด (ฉบับปรับปรุง ๒๕๖๐) สาระที่ ๗ โลก ดาราศาสตร์และอวกาศ ระดับชั้นมัธยมศึกษาป...

42.00 บาท

หนังสือเรียนรายวิชาเพิ่มเติม ฟิสิกส์ ม.5 เล่ม 4

หนังสือเรียนรายวิชาเพิ่มเติม ฟิสิกส์ เล่ม ๔ ออกแบบการจัดการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด (ฉบับปรับปรุง ๒๕๖๐) สาระที่ ๖ ฟิสิกส์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ซึ่งเมื่อนำไปใช้จัดการเ...

101.00 บาท

หนังสือเรียนรายวิชาเพิ่มเติม ฟิสิกส์ ม.5 เล่ม 3

หนังสือเรียนรายวิชาเพิ่มเติม ฟิสิกส์ เล่ม ๓ ออกแบบการจัดการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด (ฉบับปรับปรุง ๒๕๖๐) สาระที่ ๖ ฟิสิกส์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ซึ่งเมื่อนำไปใช้จัดการเ...

99.00 บาท

หนังสือเรียนรายวิชาเพิ่มเติม เคมี ม.5 เล่ม 4

หนังสือเรียนรายวิชาเพิ่มเติม เคมี เล่ม ๑ ออกแบบการจัดการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด (ฉบับปรับปรุง ๒๕๖๐) สาระที่ ๕ เคมี ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ซึ่งเมื่อนำไปใช้จัดการเรียนกา...

59.00 บาท

หนังสือเรียนรายวิชาเพิ่มเติม เคมี ม.5 เล่ม 3

หนังสือเรียนรายวิชาเพิ่มเติม เคมี เล่ม ๑ ออกแบบการจัดการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด (ฉบับปรับปรุง ๒๕๖๐) สาระที่ ๕ เคมี ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ซึ่งเมื่อนำไปใช้จัดการเรียนกา...

59.00 บาท

หนังสือเรียนรายวิชาเพิ่มเติม ชีววิทยา ม.5 เล่ม 4

หนังสือเรียนรายวิชาเพิ่มเติม ชีววิทยา เล่ม ๔ ออกแบบการจัดการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับตามผลการเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐) สาระเพิ่มเติมชีววิทยา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕ ซึ่...

74.00 บาท

หนังสือเรียนรายวิชาเพิ่มเติม ชีววิทยา ม.5 เล่ม 3

หนังสือเรียนรายวิชาเพิ่มเติม ชีววิทยา เล่ม ๓ ออกแบบการจัดการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับตามผลการเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐) สาระเพิ่มเติมชีววิทยา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕ ซึ...

86.00 บาท

แสดง 1 ถึง 18 จาก 92 (6 หน้า)