หนังสือเรียนรู้เพิ่มเติมฯ คณิตศาสตร์ คณิตเสริมเพิ่มปัญญา ป.5

สถานะ: in stock
รหัสสินค้า: 1205027
ประเภทสินค้า: หนังสือเสริมสำหรับนักเรียน
กลุ่มสาระ: คณิตศาสตร์
ช่วงชั้น: ประถมศึกษา
ระดับชั้น: ประถมศึกษาปีที่ 5

145.00 บาท

จำนวน:

กิจกรรมเพื่อความเปนเลิศทางคณิตศาสตร แบงเนื้อหาออกเปน 8 หนวย รวม 101 กิจกรรม ซึ่งมี 13 บท เชน หนวยที่ 7 รูปเรขาคณิต 2 มิติและพื้นที่ ซึ่งจะมี กิจกรรมสอดคลองกับเนื้อหาในหนังสือ เรียน บทที่ 10 รูปสี่เหลี่ยม บทที่ 11 รูปสามเหลี่ยม และบทที่ 12 รูปวงกลม และเพื่อใหครูหรือผูปกครองสามารถนํา กิจกรรมที่อยูในหนังสือนี้ไปใชไดอยางมี ประสิทธิภาพ จึงไดจัดทําคูมือการใช กิจกรรม ซึ่งจะมีทั้งสวนที่เฉลยกิจกรรม และคําอธิบายเพิ่มเติม เพื่อสามารถนําไป ตอยอดความรูใหกับนักเรียนไดมากยิ่ง ขึ้น

สินค้าที่เกี่ยวข้อง