หนังสือเรียนรู้เพิ่มเติมฯ คณิตศาสตร์ คณิตเสริมเพิ่มปัญญา ป.6

สถานะ: in stock
รหัสสินค้า: 1205028
ประเภทสินค้า: หนังสือเสริมสำหรับนักเรียน
กลุ่มสาระ: คณิตศาสตร์
ช่วงชั้น: ประถมศึกษา
ระดับชั้น: ประถมศึกษาปีที่ 6

145.00 บาท

จำนวน:

กิจกรรมเพื่อความเปนเลิศทางคณิตศาสตร แบงเนื้อหาออกเปน 9 หนวย รวม 105 กิจกรรม ซึ่งมี 13 บท เชน หนวยที่ 6 เสนขนานและรูปเรขาคณิต ซึ่งจะมี กิจกรรมสอดคลองกับเนื้อหาในหนังสือ เรียน บทที่ 6 เสนขนาน บทที่ 8 ทิศ แผนที่ และแผนผัง บทที่ 9 รูปสี่เหลี่ยม และ บทที่ 10 รูปวงกลม และเพื่อใหครูหรือ ผูปกครองสามารถนํากิจกรรมที่อยูใน หนังสือนี้ไปใชไดอยางมีประสิทธิภาพ จึงไดจัดทําคูมือการใชกิจกรรม ซึ่งจะมีทั้ง สวนที่เฉลยกิจกรรมและคําอธิบายเพิ่มเติม เพื่อสามารถนําไปตอยอดความรูใหกับ นักเรียน เสริมศักยภาพทางคณิตศาสตรใหสูงยิ่งขึ้นอีกดวย

สินค้าที่เกี่ยวข้อง