เสริมสร้างพลังคิดคณิตศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เล่ม 1

สถานะ: in stock
รหัสสินค้า: 1305033
ประเภทสินค้า: หนังสือเสริมสำหรับนักเรียน
กลุ่มสาระ: คณิตศาสตร์
ช่วงชั้น: มัธยมต้น
ระดับชั้น: มัธยมศึกษาปีที่ 3

95.00 บาท

จำนวน:

สําหรับนักเรียนที่ตองการเพิ่มศักยภาพ ตนเองดานคณิตศาสตร เพิ่มเติมจาก เนื้อหารายวิชาพื้นฐานและรายวิชา เพิ่มเติมคณิตศาสตร ชั้นมัธยมศึกษา ปที่ 3 เลม 1 ซึ่งประกอบดวยเนื้อหา เกี่ยวกับพื้นที่ผิวและปริมาตร พหุนาม การแยกตัวประกอบของพหุนาม การ แปลงทางเรขาคณิตและความคลาย

สินค้าที่เกี่ยวข้อง