แบบบันทึกกิจกรรมเรียนรู้เพิ่มเติม ภาพวิทยาศาสตร์ บัวลอยน่ารู้ ป. 1

สถานะ: in stock
รหัสสินค้า: 2202006
ประเภทสินค้า: แบบฝึกทักษะ/แบบบันทึก
กลุ่มสาระ: วิทยาศาสตร์
ช่วงชั้น: ประถมศึกษา
ระดับชั้น: ประถมศึกษาปีที่ 1

68.00 บาท

จำนวน:

แบบบันทึกกิจกรรมการเรียนรู้เพิ่มเติมฯ บัวลอยน่ารู้ ใช้ประกอบ การเรียนรู้คู่กับหนังสือเรียนรู้เพิ่มเติมวิทยาศาสตร์ บัวลอยน่ารู้ เป็นหนังสือที่จัดทําขึ้นเพื่อเป็นสื่อการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 สําหรับนักเรียนที่ต้องการเพิ่มศักยภาพของตนเองทางวิทยาศาสตร์ โดยพัฒนาขึ้นตามมาตรฐาน การเรียนรู้และตัวชี้วัด กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา ให้สอดคล้องกับกิจกรรม การทําขนมบัวลอย ซึ่งเป็นกิจกรรมที่เชื่อมโยงกับประสบการณ์ในชีวิตประจําวันของนักเรียน เป็นการ ต่อยอดและประยุกต์ใช้ความรู้จากการเรียน เพื่อสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเองจากการทํากิจกรรมร่วมกัน และเรียนรู้ได้อย่างมีความสุข

สินค้าที่เกี่ยวข้อง