แบบฝึกหัดสำหรับเด็กอัจฉริยะทางคณิตศาสตร์ระดับประถมศึกษา

สถานะ: out of stock
รหัสสินค้า: 1202005
ประเภทสินค้า: แบบฝึกทักษะ/แบบบันทึก
กลุ่มสาระ: คณิตศาสตร์
ช่วงชั้น: ประถมศึกษา
ระดับชั้น: ประถมศึกษาปีที่ 1 - 6

160.00 บาท

จำนวน:

แบบฝึกหัดสำหรับเด็กอัจฉริยะทางคณิตศาสตร์ ได้รวมโจทย์คณิตศาสตร์และเฉลยคำตอบที่ถูกต้อง ช่วยให้นักเรียนรู้จักคิด วิเคราะห์ แก้ปัญหาโจทย์ด้วยตนเอง และเสริมทักษะทางคณิตศาสตร์ โดยจัดแบ่งแบ่งเนื้อหา 4 ตอนดังนี้ 1) จำนวนและพีชคณิต 2) การวัดและเรขาคณิต 3) โจทย์ปัญหา 4 สถิติและการให้เหตุผล

สินค้าที่เกี่ยวข้อง