แบบบันทึกกิจกรรมเรียนรู้เพิ่มเติม วิทยาศาสตร์ วิทยาศาสตร์กับน้ำ ป. 5

สถานะ: in stock
รหัสสินค้า: 2202010
ประเภทสินค้า: แบบฝึกทักษะ/แบบบันทึก
กลุ่มสาระ: วิทยาศาสตร์
ช่วงชั้น: ประถมศึกษา
ระดับชั้น: ประถมศึกษาปีที่ 5

124.00 บาท

จำนวน:

แบบบันทึกกิจกรรมการเรียนรู้เพิ่มเติมฯ วิทยาศาสตร์กับนํ้า ใช้ประกอบการเรียนรู้คู่กับหนังสือเรียนรู้เพิ่มเติมวิทยาศาสตร์ วิทยาศาสตร์กับนํ้า เป็นหนังสือที่จัดทําขึ้นเพื่อเป็นสื่อการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 สําหรับนักเรียนที่ต้องการเพิ่มศักยภาพของตนเองทางวิทยาศาสตร์ โดยพัฒนาขึ้น ตามมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา ให้สอดคล้อง กับกิจกรรมวิทยาศาสตร์กับนํ้า ซึ่งเป็นกิจกรรมที่เชื่อมโยงกับประสบการณ์ในชีวิตประจําวันของนักเรียน เป็นการต่อยอดและประยุกต์ใช้ความรู้จากการเรียน เพื่อสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเองจากการทํากิจกรรม ร่วมกันและเรียนรู้ได้อย่างมีความสุข

สินค้าที่เกี่ยวข้อง