หนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐาน วิทยาศาสตร์ชีวภาพ ม.4

สถานะ: in stock
รหัสสินค้า: 6023
ประเภทสินค้า: หนังสือเรียน
กลุ่มสาระ: วิทยาศาสตร์
ช่วงชั้น: มัธยมปลาย
ระดับชั้น: มัธยมศึกษาปีที่ 4

81.00 บาท

จำนวน:

หนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐาน วิทยาศาสตร์ชีวภาพ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 จัดทำขึ้นเพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้การดำรงชีวิต ซึ่งมีเนื้อหาครอบคลุมเกี่ยวกับ การลำเลียงสารเข้าและออกจากเซลล์ การรักษาดุลยภาพของร่างกายมนุษย์ การดำรงชีวิตของพืช พันธุกรรมและวิวัฒนาการ ชีวิตในสิ่งแวดล้อม และความหลากหลายทางชีวภาพและวิวัฒนาการของเทคโนโลยี นอกจากนี้นักเรียนยังจะได้ทำกิจกรรมที่เป็นพื้นฐานที่สำคัญและยังมีแบบฝึกหัดเพื่อตรวจสอบความรู้หลังจากที่เรียนไปแล้ว

สินค้าที่เกี่ยวข้อง