หนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐาน คณิตศาสตร์ ป.1 เล่ม 2

สถานะ: out of stock
รหัสสินค้า: 61034
ประเภทสินค้า: หนังสือเรียน
กลุ่มสาระ: คณิตศาสตร์
ช่วงชั้น: ประถมศึกษา
ระดับชั้น: ประถมศึกษาปีที่ 1

109.00 บาท

จำนวน:

การจัดทำหนังสือเล่มนี้ มีการออกแบบเพื่อสะดวกต่อการนำไปใช้ของผู้สอน กำหนดให้แต่ละบท นำเสนอเนื้อหาโดยนำสถานการณ์ในชีวิตจริงเชื่อมโยงกับ เนื้อหาสาระที่จะเรียนรู้ เพื่อกระตุ้นความสนใจของผู้เรียน มีการเตรียมความพร้อมของนักเรียนก่อนการเรียนเนื้อหาใหม่ นำเสนอเนื้อหาโดยเน้นให้ผู้เรียน ปฏิบัติกิจกรรม เพื่อนำไปสู่การสรุปองค์ความรู้ด้วยตนเอง มีการตรวจสอบความรู้ ความเข้าใจ และทักษะเป็นระยะ และมีการให้ผู้เรียนนำความรู้มาประยุกต์ใช้ ในการแก้ปัญหา โดยผ่านกิจกรรมร่วมคิดร่วมทำ และกิจกรรมคณิตศาสตร์เชิงสะเต็ม เพื่อให้การจัดกิจกรรมการเรียนรู้เกิดประสิทธิภาพ และประสิทธิผลสูงสุด ต้องใช้หนังสือเรียนเล่มนี้ควบคู่กับแบบฝึกหัดรายวิชาพื้นฐานคณิตศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่1 เล่ม2

สินค้าที่เกี่ยวข้อง